Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu organizace Humanitas Afrika, o.p.s.

 

I. Základní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky organizace Humanitas Afrika, o.p.s.  IČ 70831220, se sídlem Ječná 2, 120 00 Praha 2, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1324, e-mail: eshop@humanitasafrika.cz (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod provozuje prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.humanitasafrika.cz (dále je „internetový obchod“).

 

 1. Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.

 

 1. Spotřebitelem je myšlen každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

 

 1. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobe se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

 1. Předmět koupě – předmětem koupě ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek může být:
  1. hmotný předmět koupě obsažený v nabídce prodávajícího
  2. elektronická kniha (dále jen „e-kniha“) – e-knihou se rozumí digitální ekvivalent tištěné knihy

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

 1. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

 1. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 

II. Hmotný předmět koupě

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. Kupující provádí objednávku předmětu koupě těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 

 

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere předmět koupě, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

 

 1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 

 1. Řádně učiněná objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce.

 

 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 

 1. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 

 1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku kupujícího bez náhrady v případě, že si kupující nevyzvedne objednaný předmět koupě do 7 dní od výzvy k vyzvednutí nebo do 3 dnů od objednávky s platbou předem či online danou objednávku neuhradí.

 

 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny předmětu koupě v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu předmět koupě za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

Zákaznický účet

 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

 

 1. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 1. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 

 1. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 

 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání

 

 1. Kupující se může s podrobnými informacemi týkajícími se možností způsobů platby, způsobů dodání a nákladů na dodání seznámit na webové stránce www.humanitasafrika.cz v částech označených: „cena za dopravu“, „způsob platby“ a „objednávky ze zahraničí“.

 

 1. Cenu předmětu koupě a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • Dobírka – peníze platí zákazník doručovateli.
 • Platba převodem na běžný účet – platba předem. Zákazníkovi bude na uvedený email zasláno číslo bankovního účtu a variabilní symbol pro platbu převodem.
 • Platba v hotovosti - zákazník hradí částku za zboží při osobním odběru.

 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním předmětu koupě ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním předmětu koupě.

 

 1. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 

 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí předmětu koupě. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující při platbě hotově souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě a jejím zasláním na svoji emailovou adresu.

 

 1.  Předmět koupě je kupujícímu dodáno:
 • prostřednictvím přepravce a na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

 

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 

 1. Přijaté objednávky na předmět koupě skladem prodejce expeduje obvykle do 2 pracovních dnů od jejich obdržení. U předmětu koupě, které není skladem, prodejce kontaktuje kupujícího a domluví se s ním na řešení. Prodávající je také oprávněn odeslat nekompletní objednávku v případě, že kupující v objednávce neuvedl, že žádá objednávku pouze kompletní.

 

 1. Náklady na dodání předmětu koupě v závislosti na způsobu odeslání a převzetí předmětu koupě jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat předmět koupě na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít předmět koupě při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno předmět koupě doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu koupě, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. Při převzetí předmětu koupě od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů předmětu koupě a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

 

 1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě zaplacením celé kupní ceny za předmět koupě, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím předmětu koupě. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost předmět koupě převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

Zvláštní pravidla při koupi alkoholických nápojů

 

 1. Nákup alkoholických nápojů a návštěva stránek, kde se alkoholické nápoje nabízejí, je osobám mladším 18 let zakázána. Kupující před vytvořením a dokončením objednávky, jejímž předmětem je koupě alkoholického nápoje, prohlašuje, že je starší 18 let.

 

 1. Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že při přebírání alkoholického nápoje je prodávající, případně dopravce nebo jakýkoliv jiný subjekt, který kupujícímu alkoholický nápoj doručuje, oprávněn zkontrolovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, za účelem ověření, že je kupující starší 18 let. Nepodrobí-li se Kupující této kontrole nebo bude-li mladší 18 let, nebude mu alkoholický nápoj vydán a dojde k automatickému odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

 

 

III. Elektronické knihy ke stažení

 

 1. Tato část všeobecných obchodních podmínek upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím jako poskytovatelem služby a kupujícím jako uživatelem, která souvisejí s poskytováním a využíváním digitálního obsahu v nehmotné formě, zejména stažené z www.humanitasafrika.cz

 

 1. Uživatelem může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání, která má zřízen uživatelský účet na webových stránkách prodávajícího.

 

 1. Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „e-knihy“ poskytovatelem služby uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

 1. E-kniha je specifikována výše v obecných ustanoveních a výkladech pojmů těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

 1. Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách www.humanitasafrika.cz (dále jen „web“), které provozuje.

 

Stahování elektronických knih

 

 1. Stažením elektronické knihy se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě za použití uživatelského účtu v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo.

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že čtení e-knih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení.

 

 1. Uživatel bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené poskytovatelem služby jsou šifrované s ochranou Adobe DRM nebo nešifrované s vodoznakem. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel služby užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.

 

 1. Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby.

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.

 

Uzavření smlouvy a platební podmínky (e-knihy)

 

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách uživateli výše specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení objednané e-knihy na účet poskytovatele služby. Uživatel je oprávněn stáhnout e-knihu nebo audioknihu až po připsání ceny na účet poskytovatele služby.

 

 1. Uživatel zaplatí cenu za objednanou e-knihu na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena poskytovateli služby. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

 

 1. Výše ceny vztahující se k jednotlivým e-knihám je uvedena vždy u každého díla.

 

 1. Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence.

 

Autorská práva – licence (e-knihy)

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že e-knihy nabízené na webu poskytovatele služby jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn staženou e-knihu užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každé stahované e-knihy. Uživatel zejména není oprávněn užívat e-knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí ji dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

 

 1. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

 

 

IV. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Toto právo nemá kupující v případě dodání e-knih, jelikož se jedná o dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. l) NOZ).

 

 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 

 1. Kupující – spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující – spotřebitel na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu – spotřebiteli bezodkladně přijetí formuláře.

 

 1. Kupující – spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující – spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 1. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

 1. Jestliže kupující – spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

 1. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 1. Zboží musí vrátit kupující – spotřebitel prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

 1. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

V. Práva z vadného plnění

 

předmět koupě

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

 1. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

 

 1. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

 

 1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

 

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

 

 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

 1. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 1. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

 1. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

 1. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

 1. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

 

 1. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

 

 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 

 1. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 

 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

 1. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

 

 1. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VI. Doručování

 

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 

 1. Kupující (uživatel) doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu (uživateli) korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

VII. Ochrana Osobních údajů

 

 1. Kupující (uživatel) bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou prodávajícím zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje sám, případně pověří zpracováním třetí osobu – zpracovatele, a to zejména poskytovatele a správce informačních systémů prodávajícího, poskytovatele cloudových služeb prodávajícího. Kupující dále bere na vědomí, že poskytovatel předá v případě objednávky osobní údaje dalším správcům, a to přepravním společnostem, které doručí objednaný hmotný předmět koupě Kupujícímu. V případě, že si Kupující přeje zaslat hmotný předmět koupě do země mimo EU, bere kupující na vědomí, že prodávající pověří zpracováním osobních údajů dalšího správce, a to přepravní společnost se sídlem mimo EU.

 

 1. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem), a dále bude jeho e-mailová adresa využita k zasílání obchodních sdělení.

 

 1. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle čl. 12 a následujících GDPR informován o zpracování jeho osobních údajů.

 

 1. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

 1. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.

 

 1. Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem xxxxxxx